กางทรัพย์สิน-หนี้สิน "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หลังพ้น ส.ส.

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" มีทรัพย์สินรวม 85 ล้านบาท หนี้ 20 ล้าน แจ้งถือหุ้นไอทีวีฐานะผู้จัดการมรดก

วันที่ 5 ก.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 40 คน หลังพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ในจำนวนนี้รวมถึง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่มีมีทรัพย์สินรวม 85 ล้านบาท หนี้ 20 ล้าน แจ้งถือหุ้นไอทีวีฐานะผู้จัดการมรดก

เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หลังพ้น ส.ส.

โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อายุ 42 ปี สถานภาพโสด แจ้งหย่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีรายได้ประจำ เงินเดือน 1,362,720 บาท รายได้จากทรัพย์สิน ขายคอนโดปี 2563 จำนวน 13,673,506 บาท ขายรถ 2 คัน ปี 2565 จำนวน 936,000 บาท ขายหนังสือ 431,712 บาท รายได้ระหว่างการดำรงตำแหน่ง 3,418,376.50 บาทต่อปี รายได้ระหว่างการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 234,000 บาท/ปี รายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 107,928 บาท/ปี รวมรายได้ต่อปี 5,123,024.50 บาท


รายจ่ายต่อปี ค่าอุปโภคบริโภค 2,400,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 80,973.40 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีค่าอุปโภคบริโภค 120,000 บาท และค่าเบี้ยประกัน 28,985.48 บาท รายจ่ายอื่น ๆ  ค่าเล่าเรียนบุตร 413,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 100,000 บาท เงินบริจาค 5,193,000 บาท รายจ่ายในระหว่างการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 1,298,250 บาท/ปี รวมรายจ่ายต่อปี 3,879,223.40 และบุตร 561,985.48 บาท เงินได้พึงประเมินตามประมวลร้ษฎากร 1,362,720 บาท

เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หลังพ้น ส.ส.

ข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินพิธา เงินสด 1,800,000 บาท เงินฝาก 286,045.70 บาท เงินลงทุน 1,346,698.98 บาท เงินให้กู้ยืม 15,000,000 บาท ที่ดิน 18,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,000,000 บาท ยานพาหนะ 2,140,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 19,413,985.50 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 12,036,990 บาท รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 85,023,720.18 บาท รายการหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 807,414 บาท หนี้สินอื่น 19,932,762.02 บาท รวมหนี้สิน 20,740,176.02 บาท

เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หลังพ้น ส.ส.

ทั้งนี้ หุ้นบริษัทไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้น มูลค่า 44,100 บาท ผู้ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดก ตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ 1860/2550 ได้รับมอบหมายจากทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดกของนายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ตาย ให้รับโอนหลักทรัพย์หุ้นนี้ อันเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทอื่น