เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะ - ทรงสดับพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จไปถวายสักการะ ทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันที่ 12 เมษายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะ - ทรงสดับพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช

 

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะ - ทรงสดับพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช

การนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับพระราชทานถวาย แล้วเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสำรับหนังสือและของที่ระลึก

 

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะ - ทรงสดับพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช

 

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะ - ทรงสดับพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช

 

        

จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเสด็จไปทอดพระเนตรพระอาราม ถวายน้ำสรงพระพุทธรูปจำลองพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ และทอดพระเนตรการตกแต่งพระอารามด้วยพระเจดีย์ทราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะ - ทรงสดับพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช

 

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จถวายสักการะ - ทรงสดับพระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช

 

ขอบคุณ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช