โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์