ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล 173 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล

วันนี้ (12/03/2564)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2564 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 173 ราย ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล 173 ราย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล 173 ราย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพล 173 ราย