ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 173 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 173 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ระบุ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน ๒๕๖๔ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

 

๑. พลโท เดชา พลสุวรรณ เป็น พลเอก
๒. พลโท นพพร มากเมือง เป็น พลเอก
๓. พลโท สรชัช กลั่นการดี เป็น พลเอก
๔. พลโท ชัยวิทย์ พิมพ์ทอง เป็น พลเอก
๕. พลโท นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ เป็น พลเอก
๖. พลโท สุภมนัส ภารพบ เป็น พลเอก
๗. พลโท จาตุรงค์ เชื้อค าฟู เป็น พลเอก
๘. พลโท ชาตรี มณีพงษ์ เป็น พลเอก
๙. พลโท บ ารุง สายทอง เป็น พลเอก
๑๐. พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ เป็น พลเอก
๑๑. พลโท พนม ใจทหาร เป็น พลเอก
๑๒. พลโท ปรีชา สาลีผล เป็น พลเอก
๑๓. พลโท สงคราม ขุมทอง เป็น พลเอก
๑๔. พลโท คมกฤช พลพิลา เป็น พลเอก
๑๕. พลโท พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ เป็น พลเอก
๑๖. พลโท สุทน เหมือนพิทักษ์ เป็น พลเอก
๑๗. พลโท เกียรติศักดิ์ วิเวก เป็น พลเอก
๑๘. พลโท ปรีชา เบ็ญจขันธ์ เป็นพลเอก
๑๙. พลโท กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น พลเอก
๒๐. พลโท เอนก กล่อมจิตร เป็น พลเอก
๒๑. พลโท เชษฐา ตรงดี เป็น พลเอก
๒๒. พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง เป็น พลเอก
๒๓. พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เป็น พลเอก
๒๔. พลโท วาสิฏฐ์ มณีโชติ เป็น พลเอก
๒๕. พลโท ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม เป็น พลเอก
๒๖. พลโท ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เป็น พลเอก

๒๗. พลโท นิมิตร์ สะโมทาน เป็น พลเอก
๒๘. พลโท พรชัย อินทนู เป็น พลเอก
๒๙. พลเรือโท พงศชาญ เพ็ชรเทศ เป็น พลเรือเอก
๓๐. พลเรือโท อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ เป็น พลเรือเอก
๓๑. พลเรือโท ก่อเกียรติ ปั้นดี เป็น พลเรือเอก
๓๒. พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม เป็น พลเรือเอก
๓๓. พลอากาศโท คติพันธุ์ บุญยะโพธิ์ เป็น พลอากาศเอก
๓๔. พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เป็น พลอากาศเอก
๓๕. พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองค า เป็น พลอากาศเอก
๓๖. พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ เป็น พลอากาศเอก
๓๗. พลตรี นิธิ จึงเจริญ เป็น พลโท
๓๘. พลตรี เอกลักษณ์ นภาสวัสดิ์ เป็น พลโท
๓๙. พลตรี พนม ฉายาวัฒน์ เป็น พลโท
๔๐. พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร เป็น พลโท
๔๑. พลตรี กิติ ปัทมานนท์ เป็น พลโท
๔๒. พลตรี ไพโรจน์ โตตามวงศ์ เป็น พลโท
๔๓. พลตรี ฐิติพล ไวยพจน์ เป็น พลโท
๔๔. พลตรี สามารถ โพธิสระ เป็น พลโท
๔๕. พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เป็น พลโท
๔๖. พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี เป็น พลโท
๔๗. พลตรี เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ เป็น พลโท
๔๘. พลตรี จีรัชญ์ บุญชญา เป็น พลโท
๔๙. พลตรี เทพชาตรี ฝั่งสระ เป็น พลโท
๕๐. พลตรี ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน เป็น พลโท
๕๑. พลตรี ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา เป็น พลโท
๕๒. พลตรี ถาวร ไทยแขก เป็น พลโท
๕๓. พลตรี ภูวนารถ ชมพูบุตร เป็น พลโท
๕๔. พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เป็น พลโท
๕๕. พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข เป็น พลโท
๕๖. พลตรี อุดม โกษากุล เป็น พลโท
๕๗. พลตรี ธิติชัย ปรีชา เป็น พลโท
๕๘. พลตรี วีรวัฒน ทองมั่นคง เป็น พลโท
๕๙. พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ เป็น พลโท
๖๐. พลตรี อัครพล พงษ์สวัสดิ์ เป็น พลโท
๖๑. พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา เป็น พลโท
๖๒. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ เป็น พลโท
๖๓. พลตรี ธไนนิธย์ โชตนภูติ เป็น พลโท
๖๔. พลตรี ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์ เป็น พลโท
๖๕. พลตรี สมศักดิ์ เครือเช้า เป็น พลโท
๖๖. พลตรี เกรียงชัย สุวรรณทัต เป็น พลโท
๖๗. พลตรี จิรเดช เหมะธุลิน เป็น พลโท
๖๘. พลตรี ชลธิศ เลาหะคามิน เป็น พลโท
๖๙. พลตรี ชัชภณ สว่างโชติ เป็น พลโท
๗๐. พลตรี ชัยยา จุ้ยเจริญ เป็น พลโท
๗๑. พลตรี ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ เป็น พลโท
๗๒. พลตรี ปวริศ เปรมชื่น เป็น พลโท
๗๓. พลตรี อาทิตย์ ศรีหริ่ง เป็น พลโท
๗๔. พลตรี ธีระพร ค าขจร เป็น พลโท
๗๕. พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย เป็น พลเรือโท
๗๖. พลเรือตรี คมสัน เปรมกมล เป็น พลเรือโท
๗๗. พลเรือตรี เกริกไชย วจนาภรณ์ เป็น พลเรือโท
๗๘. พลเรือตรี พินิจ ชื่นรุ่ง เป็น พลเรือโท
๗๙. พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เป็น พลเรือโท
๘๐. พลเรือตรี ธีระพล พึ่งพัฒน์ เป็น พลเรือโท
๘๑. พลเรือตรี อุทัย โสฬศ เป็น พลเรือโท
๘๒. พลอากาศตรี บรรเจิด บัวสมบูรณ์ เป็น พลอากาศโท
๘๓. พลอากาศตรี ฉัตรชัย สุมามาลย์ เป็น พลอากาศโท
๘๔. พลอากาศตรี ธนกร ทรรศนนท์ เป็น พลอากาศโท
๘๕. พลอากาศตรี อนันตชัย แก้วศรีงาม เป็น พลอากาศโท
๘๖. พลอากาศตรี กิจสม พันธุ์โกศล เป็น พลอากาศโท
๘๗. พลอากาศตรี อดิเรก สุวคนธ์ เป็น พลอากาศโท
๘๘. พันเอก โฆษิต เทียมเพ็ชร เป็น พลตรี
๘๙. พันเอก ธีระพล เรือนใจมั่น เป็น พลตรี
๙๐. พันเอก ชาตรี บุญทวี เป็น พลตรี
๙๑. พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ เป็น พลตรี
๙๒. พันเอก กิติเมศวร์ ธนาวิบูลไชยภัทร เป็น พลตรี
๙๓. พันเอก ธนกรณ์ เมตตาสัตย์ เป็น พลตรี
๙๔. พันเอก ประวิทย์ ลีวัฒนา เป็น พลตรี
๙๕. พันเอก ภควัต วงศ์จ าปา เป็น พลตรี
๙๖. พันเอก ศตพณฯ ศรีจันทร์ เป็น พลตรี
๙๗. พันเอก กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ เป็น พลตรี
๙๘. พันเอก ทวี สุดจิตร์ เป็น พลตรี
๙๙. พันเอก ธนาเดช วงศ์ข้าหลวง เป็น พลตรี
๑๐๐. พันเอก วรกฤต ตัณฑเลขา เป็น พลตรี
๑๐๑. พันเอก วรรธ อุบลเดชประชารักษ์ เป็น พลตรี
๑๐๒. พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค เป็น พลตรี
๑๐๓. พันเอก บุญส่ง มหาวิเศษศิลป์ เป็น พลตรี
๑๐๔. พันเอก ธีรเดช กลัมพสุต เป็น พลตรี
๑๐๕. พันเอก ปิยวัชร์ จารุพันธ์ เป็น พลตรี
๑๐๖. พันเอก วีระศักดิ์ ทองอร่าม เป็น พลตรี
๑๐๗. พันเอก วิชัย เสริมบุญสุข เป็น พลตรี
๑๐๘. พันเอก ธวัชชัย แม้นชล เป็น พลตรี
๑๐๙. พันเอก วิษณุ
ณ บางช้าง เป็น พลตรี
๑๑๐. พันเอก กิตติพงศ์ ชื่นใจชน เป็น พลตรี
๑๑๑. พันเอก วิกร เลิศวัชรา เป็น พลตรี
๑๑๒. พันเอก สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ เป็น พลตรี
๑๑๓. พันเอก เฉลิมชัย ชอบธรรม เป็น พลตรี
๑๑๔. พันเอก อดุลย์ แนบสนิท เป็น พลตรี
๑๑๕. พันเอก โฆสิตพงษ์ นิลเอก เป็น พลตรี
๑๑๖. พันเอก อนุสรณ์ โออุไร เป็น พลตรี
๑๑๗. พันเอก อดิเทพ มโนการ เป็น พลตรี
๑๑๘. พันเอก ชาครีย์ ภัทรพงศ์กุล เป็น พลตรี
๑๑๙. พันเอก สุรัฐ สิริโกสินทร์ เป็น พลตรี
๑๒๐. พันเอก อนุรัฐ ตันติจารุกร เป็น พลตรี
๑๒๑. พันเอก ธ ารงโรจน์ เต็มอุดม เป็น พลตรี
๑๒๒. พันเอก สาธิต เกิดโภค เป็น พลตรี
๑๒๓. พันเอก อโณทัย ชัยมงคล เป็น พลตรี
๑๒๔. พันเอก สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ เป็น พลตรี
๑๒๕. พันเอก วสันต์ พึ่งส าเภา เป็น พลตรี
๑๒๖. พันเอก วิทยา สุวรรณดี เป็น พลตรี
๑๒๗. พันเอก สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ เป็น พลตรี
๑๒๘. พันเอก ชัยพร อวยพร เป็น พลตรี
๑๒๙. พันเอก วิษณุ สุนทรารักษ์ เป็น พลตรี
๑๓๐. พันเอก วิทย์พล มักการุณ เป็น พลตรี
๑๓๑. พันเอก กฤษดา จินดาลัทธ เป็น พลตรี
๑๓๒. พันเอก เกรียงศักดิ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ เป็น พลตรี
๑๓๓. พันเอก ชัชพล ศุภมานพ เป็น พลตรี
๑๓๔. พันเอก ณัฐพงศ์ พยัคฆศิริ เป็น พลตรี
๑๓๕. พันเอก ธวัชชัย ศิริปรุ เป็น พลตรี
๑๓๖. พันเอก นิโรธ ฉายากุล เป็น พลตรี
๑๓๗. พันเอก บัญชา เปียจ าปา เป็น พลตรี
๑๓๘. พันเอก ภาสกร สุขโกมล เป็น พลตรี
๑๓๙. พันเอก วรพล สุรสังกาศ เป็น พลตรี
๑๔๐. พันเอก วิเชียร ไทยประยูร เป็น พลตรี
๑๔๑. พันเอก วิบูลย์ วิชระพล เป็น พลตรี
๑๔๒. พันเอก สุตศรัณย์ ล าเจียก เป็น พลตรี
๑๔๓. พันเอก สุวรรณ เชิดฉาย เป็น พลตรี
๑๔๔. พันเอก สุเอซ อมาตยกุล เป็น พลตรี
๑๔๕. พันเอก อนิรุจน์ ปุกหุต เป็น พลตรี
๑๔๖. นาวาเอก ไพฑูรย์ ปัญญสิน เป็น พลเรือตรี
๑๔๗. นาวาเอก สุรพล ตันติวีระวงศ์ เป็น พลเรือตรี
๑๔๘. นาวาเอก อภัย นพวงศ์
ณ อยุธยา เป็น พลเรือตรี
๑๔๙. นาวาเอก ปฐมพจน์ แก่นจันทร์ เป็น พลเรือตรี
๑๕๐. นาวาเอก อภิธร กาญจนก าธร เป็น พลเรือตรี
๑๕๑. นาวาเอก ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย เป็น พลเรือตรี
๑๕๒. นาวาเอก ประสงค์ สังข์ทอง เป็น พลเรือตรี
๑๕๓. นาวาเอก สมชาติ กันคล้อย เป็น พลเรือตรี
๑๕๔. นาวาอากาศเอก คมสัน อ่อนละออ เป็น พลอากาศตรี
๑๕๕. นาวาอากาศเอก จิรชัย ผุดผ่อง เป็น พลอากาศตรี
๑๕๖. นาวาอากาศเอก ชิตชาญกฤษฎิ์ ฟุ้งขจร เป็น พลอากาศตรี
๑๕๗. นาวาอากาศเอก ธนัญชัย พึ่งทัศน์ เป็น พลอากาศตรี
๑๕๘. นาวาอากาศเอก วิรัตน์ ชาญชัยพิชิต เป็น พลอากาศตรี
๑๕๙. นาวาอากาศเอก พิษณุ แก้วเอี่ยม เป็น พลอากาศตรี
๑๖๐. นาวาอากาศเอก จักร สุวรรณทัต เป็น พลอากาศตรี
๑๖๑. นาวาอากาศเอก ประภาส สอนใจดี เป็น พลอากาศตรี
๑๖๒. นาวาอากาศเอก
ธนาสนธิ์ ธรรมกุล เป็น พลอากาศตรี
๑๖๓. นาวาอากาศเอก พันธุ์ธัช มูลพินิจรพี เป็น พลอากาศตรี
๑๖๔. พันเอกหญิง ศรีสุดา ทัศน์เอี่ยม เป็น พลตรีหญิง
๑๖๕. พันเอกหญิง พรรณประภา เกษมคุณ เป็น พลตรีหญิง
๑๖๖. พันเอกหญิง สุจิตรา วัฒนนาวิน เป็น พลตรีหญิง
๑๖๗. นาวาเอกหญิง เบญจพร ปฐมานนท์ เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๖๘. นาวาเอกหญิง วิชชุตา งามอุโฆษ เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๖๙. นาวาเอกหญิง พรทิพย์ ปัญญาประทีป เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๐. นาวาเอกหญิง พนิตตา บัวทอง เป็น พลเรือตรีหญิง
๑๗๑. นาวาอากาศเอกหญิง ดรุณี ถริปภัสสโร เป็น พลอากาศตรีหญิง
๑๗๒. นาวาอากาศเอกหญิง ดวงสมร บูรณะพิมพ์ เป็น พลอากาศตรีหญิง
๑๗๓. นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ เป็น พลอากาศตรีหญิง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 173 ราย

>>Lazada มอบดีลช๊อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<