ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่ และให้ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่งเหตุโดนคดี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่ และให้ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่งเหตุโดนคดี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรี ๓ ตำแหน่ง ประกอบด้วย

๑. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จำคุก ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

๑. ให้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
นายสินิตย์ เลิศไกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่ และให้ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่งเหตุโดนคดี

 

ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่ และให้ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่งเหตุโดนคดี

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

 

ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 รัฐมนตรีใหม่ และให้ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่งเหตุโดนคดี >>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<