โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 27 นาย

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 27 นาย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายตำรวจสัญญาบัตรตำกว่าชั้นนายพล 27 นาย โดยมีผลตั้งแต่ 23 กันยายน 2563 ระบุตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายตำรวจสัญญาบัตรตำกว่าชั้นนายพล จำนวน 27 นาย ดังนี้

1. ว่าที่พันตำรวจเอก ณัฐวุฒิ น้อยจีน เป็น พันตำรวจเอก

2. ว่าที่พันตำรวจเอก ณัฐศักดิ์ นาคศรี เป็น พันตำรวจเอก

3. ว่าที่พันตำรวจเอก ธนาพร ผดุงการ เป็น พันตำรวจเอก

4. ว่าที่พันตำรวจเอก ปราโมท มานพ เป็น พันตำรวจเอก

5. ว่าที่พันตำรวจเอก พัฒน์วิทย์ แสงมุกดา เป็น พันตำรวจเอก

6.ว่าที่พันตำรวจเอก ภูริทัต สุวรรณจิตร์ เป็น พันตำรวจเอก

7. ว่าที่พันตำรวจเอก มานะชัย อ้นภู เป็น พันตำรวจเอก

8. ว่าที่พันตำรวจเอก รังสรรค์ บัวเบา เป็น พันตำรวจเอก

9. ว่าที่พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ พันธุฟัก เป็น พันตำรวจเอก

10. ว่าที่พันตำรวจตรี สมพงษ์ บุญมี เป็น พันตำรวจตรี

11. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ประเทือง ศรีสวาท เป็น ร้อยตำรวจเอก

12. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก วรพงศ์ ดวงใจ เป็น ร้อยตำรวจเอก

13.ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ศักดิ์ชัย วัดชาวนา เป็น ร้อยตำรวจเอก

14. ว่าที่ร้อยตำรวจโท มนตรี จงประสิทธิ์สุข เป็น ร้อยตำรวจโท

15. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี กมลวัฒน์ จันทร์เพ็ญ เป็น ร้อยตำรวจตรี

16. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี เฉลิมวุฒิพิทักษ์ ลาภหลาย เป็น ร้อยตำรวจตรี

17. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ชัยวัฒน์ ชาวนาฮี เป็น ร้อยตำรวจตรี

18. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ไทเทพ เทพจินดา เป็น ร้อยตำรวจตรี

19. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ธนพล เปลี่ยนสินแปลง เป็น ร้อยตำรวจตรี

20. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี นราธิป สิปปรักขิต เป็น ร้อยตำรวจตรี

21. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี บุญรักษ์ บางทา เป็น ร้อยตำรวจตรี

22. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ประพัศ อ่องศิริ เป็น ร้อยตำรวจตรี

23. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ไพโรจน์ มาลัยทอง เป็น ร้อยตำรวจตรี

24. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ยงยุทธ มีสิทธิ์ เป็น ร้อยตำรวจตรี

 25. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ยศวัตน์ ดวงประภา เป็น ร้อยตำรวจตรี
         
26. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี สมภพ พันธ์ทวี เป็น ร้อยตำรวจตรี

27. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี สุรเชษฐ์ เสริมบุญส่ง เป็น ร้อยตำรวจตรี

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 27 นาย

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 27 นาย

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 27 นาย >>Lazada มอบดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<