"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร "นายทหารราชองครักษ์พิเศษ" พลโท เป็น พลเอก - พันเอก เป็น พลตรี

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร "นายทหารราชองครักษ์พิเศษ" พลโท เป็น พลเอก - พันเอก เป็น พลตรี

วันที่ 2 ก.ย.64   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารจำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร พระราชทานยศเป็น พลเอก

๒. พันเอก ปรีชา ศิริไพบูลย์ พระราชทานยศเป็น พลตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร

 

ลาซาด้า