ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 56 นายทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 56 นาย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 56 นายทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ลาซาด้าช้อปสุดคุ้ม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทหาร สัญญาบัตรและ นายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษจำนวน 56 นาย ตามบัญชีราชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564


 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 56 นายทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 56 นายทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 56 นายทหาร-ตำรวจ เป็นราชองครักษ์พิเศษ

ขอบคุณ : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

โค้ดส่วนลดลาซาด้า