ราชกิจจานุเบกษาประกาศ โปรดเกล้าฯให้ ธรรมนัส-นฤมล พ้นจากตำแหน่ง

เปิดราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯสมควรให้ "ร้อยเอกธรรมนัส" และ "นางนฤมล" พ้นจากตำแหน่ง

จากกรณีร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยได้เปิดเผยหนังสือขอลาออกจาก เขียนที่ พรรคพลังประชารัฐ วันที่ 8 กันยายน 2564 หัวข้อเรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

โปรโมชั่นลาซาด้า

 

หนังสือลาออก ธรรมนัส

 

ล่าสุดมีการเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กราบบังคมทูลสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ ซึ่งมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์

รายละเอียดระบุ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 

ร.อ.ธรรมนัส ลาออก

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งให้ธรรมนัสพ้นจากตำแหน่ง

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

 

โปรโมชั่นลาซาด้า