ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ผ่านเว็บออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ชวนประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ก่อนล่วงหน้าที่นี่

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ประชาชนสามารถตรวจสอบว่ามีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตท้องที่ใด ได้ที่นี่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

1. หลังจากเข้าเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ จะพบช่องให้กรอก "กรอกเลขบัตรประชาชน"

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ผ่านเว็บออนไลน์

2. กดปุ่ม "ค้นหา" หากมีสิทธิเลือกตั้งระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดดังนี้

- วันที่เลือกตั้ง
- ชื่อ - นามสกุล
- สิทธิการเลือกตั้ง
- เขตเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้ง
- สถานที่เลือกตั้ง
- ลำดับในบัญชีรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ผ่านเว็บออนไลน์

3. หากไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ระบบจะแสดงข้อความ "ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง"

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ผ่านเว็บออนไลน์

affaliate-2

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

> บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
> บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ใบขับขี่
- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

affaliate-3