ราชกิจจาฯประกาศ เงื่อนไขพักโทษ-ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด

ราชกิจจาฯประกาศ เงื่อนไขลดวันจำคุก-ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด "กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ"

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  "เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ราชกิจจาฯประกาศเงื่อนไขลดวันจำคุก-ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการราชทัณฑ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อ ๔๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัว ต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

affaliate-2

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัว ต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

"ข้อ ๔๒ ในกรณีปกติ นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปอาจได้รับการพักการลงโทษ ไม่เกินหนึ่งในสามของกำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาด ฉบับหลังสุด ในกรณีนักโทษเด็ดขาดมีวันลดวันต้องโทษจำคุกตามมาตรา ๕๒ (๖) ให้นำมารวมกับ ระยะเวลาพักการลงโทษตาม วรรคหนึ่งด้วย "

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ เหตุผลในการประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันเรือนจำแต่ละแห่งมีผู้ต้องขัง จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาความแออัดภายในเรือนจำ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการและ การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและให้โอกาสแก่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งกระทำความผิดซ้ำและนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง ซึ่งมีความประพฤติดีและได้รับโทษจำคุกมาแล้ว เป็นระยะเวลาหนึ่ง มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เร็วขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพักการลงโทษ ในกรณีปกติให้แก่นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจาฯลดวันจำคุก-ปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด