วธ. เปิดลงทะเบียนเยียวยา กลุ่มศิลปิน - เครือข่ายคนบันเทิง อายุเกิน 65 ปี

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดลงทะเบียนเยียวยา กลุ่มศิลปิน - เครือข่ายคนบันเทิง อายุเกิน 65 ปี ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วธ. เปิดลงทะเบียนเยียวยา กลุ่มศิลปิน - เครือข่ายคนบันเทิง อายุเกิน 65 ปี

โดยจากการหารือร่วมกันในส่วนของกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลผ่านสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้าน ทั้งหมด 29 สมาคม ได้แก่ 

 

1. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
2. สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
3. สมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
4. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย
5. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย(TGA)
6. สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT)
7. สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์
8. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
9. สมาคมส่งเสริมวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย
10. สมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์
11. สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ
12. สมาคมไทยธุรกิจอิเล็คโทรนิคบันเทิง
13. สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย
14. สมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย
15. สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (RTBPF)
16. มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง
17. สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
18. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
19. สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
20.สมาคมผู้ประกอบอาชีพระบบแสงเสียงภาพไทย

 

affaliate-2

21. สมาคมลิเกประเทศไทย
22. สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย
23. สมาคมอุปรากรจีน
24. สมาคมศิลปินขับซอล้านนา
25. สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา
26. สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้
27. สมาคมหมอลำอีสาน
28. สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้
29. สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย

วธ. เปิดลงทะเบียนเยียวยา กลุ่มศิลปิน - เครือข่ายคนบันเทิง อายุเกิน 65 ปี

นายประสพ กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 29 สมาคมข้างต้นสามารถไปติดต่อแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาที่สมาคมต่างๆ ในสาขาอาชีพนั้นๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มกราคมนี้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม หรือ เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th ทั้งนี้ วธ.จะประสานงานกับ 29 สมาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลและจำนวนกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีที่ได้แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อเสนอของบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 จากรัฐบาลต่อไป