ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด-19 เปิดสถานบันเทิง เริ่ม1 มิ.ย.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดตามมาตรา 9 พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน คลายล็อกมาตรการโควิด-19 พื้นที่สีเขียว เริ่ม1 มิ.ย. 65 เปิดสถานบันเทิง สถานบริการ ดื่มแอลกอฮอล์ได้

     30 พ.ค.65  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่ประกาศ "ราชกิจจาฯ มาตรการคลายล็อกจากสถานการณ์โควิด-19   โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่คลี่คลายลง

 

    ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการระบาด และด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด-19 เปิดสถานบันเทิง ดื่มแอลกอฮอล์ได้ เริ่ม1 มิ.ย.นี้

   จนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและ ผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ที่ยังคงจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งฝ่ายสาธารณสุขได้ดำเนินการตามแผนงานเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ และเตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านที่จะประกาศเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) อันจะเป็นผลให้ การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและการดำเนินชีวิต ของประชาชนกลับสู่สภาวะปกติมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางของนานาประเทศ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด-19 เปิดสถานบันเทิง ดื่มแอลกอฮอล์ได้ เริ่ม1 มิ.ย.นี้

รัฐบาลโดยข้อเสนอ ของฝ่ายสาธารณสุขจึงเห็นสมควรพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด-19 เปิดสถานบันเทิง ดื่มแอลกอฮอล์ได้ เริ่ม1 มิ.ย.นี้

นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้

 

 
มาตรการคลายล็อกพื้นที่สีเขียว เริ่ม 1 มิ.ย. 65 มีดังนี้ (นอกเหนือจากพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด-19 เปิดสถานบันเทิง เริ่ม1 มิ.ย.

อนุญาตให้ สถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน โดยจํากัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการ ไม่เกิน 24.00 น. ตามมาตรการที่กําหนด

 

การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี 

 

คงมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยจํากัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. 

 

จํากัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting 

 

อนุญาตให้สถานประกอบการกลุ่มโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดดําเนินการได้ตามปกติโดยไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าชม 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด-19 เปิดสถานบันเทิง เริ่ม1 มิ.ย.

ให้ศปก.ศบค. ศปม. ศบค.มท. ศปก.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ และกํากับติดตามมาตรการที่กําหนด 

 

- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตรวจประเมินสถานบริการฯ ร้านอาหาร และกํากับติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๕)

 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๖)

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด-19 เปิดสถานบันเทิง เริ่ม1 มิ.ย.

การปรับเปลี่ยนการแบ่งโซนสีโควิด  เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2565 โดยในส่วนพื้นที่เฝ้าระวัง หรือ พื้นที่สีเขียว มีทั้งหมด 14 จังหวัด ดังนี้ 

 

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดตราด

จังหวัดนครพนม

จังหวัดน่าน

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดยโสธร

จังหวัดลําปาง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอํานาจเจริญ 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด-19 เปิดสถานบันเทิง เริ่ม1 มิ.ย.
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม