เตรียมพร้อม สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ใบขับขี่ ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบขับขี่ พ.ศ. 2565 เปิดรายละเอียดตัดคะแนนความประพฤติจนเหลือศูนย์ก่อนพักใช้ใบขับขี่

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามในระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มีการเผยแพร่ลง "ราชกิจจานุเบกษา" ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


โดยที่มาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วางระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และการแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทราบในกรณีที่ผู้นั้นถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนนตามที่กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕"


ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ ๓ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญำตขับขี่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จนเหลือ ๐ คะแนน ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค กองบังคับการตำรวจจราจร ให้หัวหน้าสถานีตำรวจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบสั่ง ซึ่งได้ดำเนินการตัดคะแนนของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ครั้งหลังสุดจนคะแนนเป็นศูนย์นั้น เสนอเรื่องไปยังผู้บังคับการหรือรองผู้บังคับการที่ได้รับ มอบหมายที่ตนอยู่ในสังกัด เพื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทของผู้นั้นคราวละเก้าสิบวัน


(๒) ในกองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบังคับการตำรวจรถไฟ ให้หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบสั่ง ซึ่งได้ดำเนินการตัดคะแนนของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ครั้งหลังสุดจนคะแนนเป็นศูนย์นั้น เสนอเรื่องไปยังผู้กำกับการที่ตนอยู่ในสังกัด เพื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ทุกประเภทของผู้นั้นคราวละเก้าสิบวัน


(๓) หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกใบสั่งหรือเปรียบเทียบปรับ นอกจากข้อ (๑) และ (๒) ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้ดำเนินการตัดคะแนนของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ครั้งหลังสุดจนคะแนน เป็นศูนย์นั้น เสนอเรื่องไปยังผู้บังคับการหรือผู้ได้รับมอบหมำยซึ่งมียศตั้งแต่พันตำรวจเอกขึ้นไป ที่ตนอยู่ ในสังกัด เพื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทของผู้นั้นคราวละเก้าสิบวัน 


ข้อ ๔ คำสั่งตำมข้อ ๓ ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยให้ระบุวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ให้ชัดเจน และให้นับวันเริ่มต้นของคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับจากวันที่คะแนนของผู้ขับขี่นั้นเป็น ๐ คะแนน การแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้แจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกตัดคะแนน ความประพฤติในการขับรถจนเหลือ ๐ คะแนน ตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการขนส่งทางบก ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ โดยต้องส่งคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่คะแนนความประพฤติของผู้นั้นถูกตัดจนเหลือ ๐ คะแนน ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง ได้รับแจ้งคำสั่ง เมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งคำสั่ง คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ให้แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมาย ว่าการขนส่งทางบกทราบผ่านการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

เตรียมพร้อม สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ใบขับขี่ ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

 

เตรียมพร้อม สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ใบขับขี่ ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

 

เตรียมพร้อม สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ใบขับขี่ ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

 

เตรียมพร้อม สตช.ออกระเบียบ สั่งพักใช้ใบขับขี่ ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline