ประกาศ"ราชกิจจาฯ"เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการตำรวจ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65 "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "อดีตข้าราชการตำรวจ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ซึ่ง "นายนรภัทร สิงห์นรภัทร" หรือ"ถิรเมธ รัตนกุลวัฒนา" หรือ"มานพ รัตนกุลวัฒนา" อดีตข้าราชการตำรวจ ดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำ รวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทาน

 

เนื่องจากเป็นผู้กระทำผิด วินัยร้ายแรงและมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยคำสั่งอันถึงที่สุดแล้ว อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

และ "นายนรภัทร สิงห์นรภัทร" หรือ"ถิรเมธ รัตนกุลวัฒนา" หรือ"มานพ รัตนกุลวัฒนา" เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศ"ราชกิจจาฯ"เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตข้าราชการตำรวจ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainewsonline