ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปี 90% ช่วยแท็กซี่ สามล้อ วินมอไซค์

ราชกิจจาฯ ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565 ลงร้อยละ 90 ของอัตราภาษีประจำปี ....

วันที่ 9 พ.ย.2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)

มาตรา 3 ให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ลงร้อยละเก้าสิบของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ทั้งนี้ สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะลดลงอย่างมาก ประกอบกับราคาพลังงานได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ

ทำให้ต้นทุนการประกอบการรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะสูงขึ้นตามไปด้วย สมควรลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปี 90% ช่วยแท็กซี่ สามล้อ วินมอไซค์

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปี 90% ช่วยแท็กซี่ สามล้อ วินมอไซค์

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline