โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ - ถอดยศ 8 นายทหาร ผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง

เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 8 ราย ออกจากยศทหาร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 8 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ดังนี้

1. พันเอกหญิง พิชญา เกียรติศรีธนกร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่
6 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดฐานขายวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 ฐานเป็นผู้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันละเว้นไม่ทำบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่
กฎหมายกำหนด และฐานเป็นเภสัชกรละเว้นไม่ควบคุมการทำบัญชียาตามที่กฎหมายกำหนด
คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

2. พันเอก จะเด็จ เถื่อนทอง สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรมาลา

3. พันโท บุญชู สารชน สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับเพศ และกระทำชำเรา คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

4. นาวาอากาศตรี คณัชญ์ปพศ พีร์นิธิกร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

5. พันตรี กำพล เรืองศรีจันทร์ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการเป็นอันมาก และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา

6. เรืออากาศเอก ชัชวัสส์ ติดชม สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

7. ร้อยตรี ธนภัทร สร้อยเพ็ช สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

8. ร้อยตรี พิเชษฐ์ หยดย้อย สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 8 รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี"

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ - ถอดยศ 8 นายทหาร ผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ - ถอดยศ 8 นายทหาร ผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainewsonline