โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เรวัตร จันทร์ประเสริฐ" นั่งประธานคณะกรรมการอัยการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ" เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอัยการ โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพชร ยุติธรรมดำรง เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นั้น 

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เรวัตร จันทร์ประเสริฐ เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ

 

 

เนื่องจาก นายพชร ยุติธรรมดำรง ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการอัยการ 


ซึ่งปรากฏผลว่า นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอัยการ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว

 

นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2566


ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เรวัตร จันทร์ประเสริฐ เป็นประธานคณะกรรมการอัยการ