ท่านเจ้าคุณนรฯยืนยันหนักแน่นเสมอว่า “ทำดีดีกว่าขอพร”

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

ท่านเจ้าคุณนรฯยืนยันหนักแน่นเสมอว่า “ทำดีดีกว่าขอพร”

 

ท่านเจ้าคุณนรฯยืนยันหนักแน่นเสมอว่า “ทำดีดีกว่าขอพร”

ในวันวิสาขบูชาวันหนึ่ง หลังจากเวียนเทียนเสร็จ ได้มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเข้าไปกราบท่านธมมวิตกโกขณะที่ท่านเดินอยู่ ท่านได้หยุดและถามว่ามีเรื่องอะไรหรือ

หนุ่มสาวคู่นั้นได้เรียนท่านว่ามาขอพรให้เกิดมาพบกันอีก

 

ท่านได้ตอบว่า "มีแต่เขาไม่อยากจะมาเกิด นี่ทำไมอยากมาเกิดอีก อย่างอาตมาถ้าใครแช่งให้ไม่รู้จักผุดจักเกิด อาตมาก็จะขอบใจ เอาละเมื่อมาขอพรก็จะให้ แต่จะบอกว่าคนเราไม่ได้อะไรง่าย ๆ ด้วยการร้องขอ อยากได้อะไรต้องทำถึงจะได้"

ท่านเจ้าคุณนรฯยืนยันหนักแน่นเสมอว่า “ทำดีดีกว่าขอพร”

ท่านเจ้าคุณนรฯยืนยันหนักแน่นเสมอว่า “ทำดีดีกว่าขอพร”

เรื่องการขอพรนี้มีคนไปขอพรท่านมาก ใครอยากได้อะไรก็ไปขอ จนท่านได้เขียนโอวาทเป็นข้อสุดท้ายลงในหนังสือสันติวรบทของท่านว่า “ทำดีดีกว่าขอพร”

ท่านบอกว่าพรเป็นเพียงกำลังใจให้คนประพฤติปฏิบัติเท่านั้น และพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ศาสนาของการสวดอ้อนวอนร้องขออะไร

พระบรมศาสดาสอนให้เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้น

ฉะนั้นท่านจึงบอกว่า "ทำดีดีกว่าขอพร"

ท่านเจ้าคุณนรฯยืนยันหนักแน่นเสมอว่า “ทำดีดีกว่าขอพร”

ที่มา : http://www.saktalingchan.com/content_detail.php?id=16