พระพรหมธาดามหาเศรษฐี วัดระฆัง ปี2558 "พระมหาสุรศักดิ์"เสกเดี่ยว!!! ผู้ใดศรัทธาบูชา ชีวิตจะมีแต่ความราบรื่น บารมีธรรม สมหวังทุกๆเรื่อง!!!

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

พระพรหมธาดามหาเศรษฐี เมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดย พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์)วัดประดู่

พิธีพุทธาภิเษก ณ. วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ปี2558

ประวัติองค์ท่านท้าวมหาพรหมธาดาหรือ องค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหม

องค์มหาพรหม ผู้ประทานโชค ลาภ บารมีธรรม ให้ประสบความสำเร็จ โชคดี สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการตลอดไป หากการกระทำทุกอย่างเห็นชอบและประกอบด้วยคุณธรรม

กำเนิดของ "องค์ท่านท้าวมหาพรหมธาดา" หรือ "องค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหม" นั้น ในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อ กัสสปะ มีพระภิกษุ 2 รูป เป็นสหายกัน รูปแรกคือ พระโชติปาละ กับอีกรูปชื่อ สหกะ. โชติปาละ เมื่อได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า มีพระนามว่า "พระศรีศากยะมุนีโคดม" แต่ในที่นี้ ได้เรียกพระนามว่า "พระพุทธมหาพรหมธาดา" ส่วนพระภิกษุอีกรูปชื่อ สหกะ ได้อุบัติขึ้นเป็น "พระพรหม" ในมหาพรหมภูมิ มีพระนามว่า "องค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหม" หรือ "พระพรหมธาดา" และเมื่อพระโชติปาละได้สิ้นอายุขัย ได้เวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่ง ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้น องค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหม ซึ่งเคยเป็นอดีตสหายกัน ก็ได้กล่าวอาราธนาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเผยแพร่แสดงพระธรรม โปรดช่วยเหลือชาวโลก พระพรหมองค์นี้อยู่ในชั้นที่ 3 ของชั้นพรหม คือชั้นมหาพรหมภูมิ และพระพรหมองค์นี้เคยเสด็จมายังโลกมนุษย์ มาอาราธนาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมโปรดมนุษย์ในโลก หรือเผยแพร่ธรรมะนั่นเอง. พระพรหมองค์นี้ จึงมีความผูกพันธ์กับชาวโลกหรือมนุษย์ผู้มีจิตศรัทธาประกอบด้วยกุศลผลบุญ ทำคุณงามความดีด้านต่างๆ และหากในกาลใดที่บ้านเมืองเกิดกาลียุค ใครผู้ใดเป็นผู้คิดดีทำดี และปรารถนาดี ผู้นั้นจะได้บุญญาบารมีจากองค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหมท่านนี้ คุ้มครองดูแลปกปักษ์พิทักษ์รักษา ตลอดถึง ผู้ใดมีรูปเคารพหรือเหรียญของท่าน อาราธนาท่านคุ้มครอง และทำคุณงามความดี เผยแพร่พระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะมีบุญญาวาสนา มีบุญญาบารมีของพระพรหม หรือพระมหาพรหมธาดา คุ้มครองดูแลรักษาตลอดปีและตลอดไป

พระพรหมธาดามหาเศรษฐี วัดระฆัง ปี2558 "พระมหาสุรศักดิ์"เสกเดี่ยว!!! ผู้ใดศรัทธาบูชา ชีวิตจะมีแต่ความราบรื่น บารมีธรรม สมหวังทุกๆเรื่อง!!!

องค์พระพรหม หรือ องค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหม นั้น จะแผ่บารมีคุ้มครองพิทักษ์รักษาท่านที่มีกุศลวัตรประกอบคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติธรรม เผยแพร่พระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ยึดมั่นและเคารพเลื่อมใสศรัทธาใน พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ผู้ที่มุ่งมั่นและเกื้อกูลแก่พระภิกษุสงฆ์ ตลอดการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์ไหว้พระ ไม่เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติพระธรรมคำสั่งสอน หมั่นทำบุญ ให้ทาน ศีล เจริญเมตตาภาวนา จะมีผลบังเกิดเป็นพุทธคุณและเทวคุณ ในนามของ พระพรหมธาดา

กล่าวคือ องค์ท่านจะพิทักษ์เฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาคุ้มครองภยันอันตราย เหตุร้ายนานับประการต่างๆ ให้แคล้วคลาดปรอดภัย ประสบโชคดี มั่นคง มีความสุขความเจริญ และพระญาณบารมีขององค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหมจะมีกำลังแรงกล้า ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติบูชาในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม มีธรรมพรหมวิหาร 4 ประการ มี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ให้ปฏิบัติเป็นที่ตั้งเสมอต้นเสมอปลาย.

ตลอดจน หากมีรูปเคารพหรือเหรียญบูชาขององค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหมไว้ดูแลปกปักษ์รักษา ทำบุญกุศลครั้งใด อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้องค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหมท่านนี้ได้รับกุศลผลบุญด้วย และครั้งใดที่ได้อาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีศีล มีปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติดีงามตามพระธรรมวินัย มีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถแสดงพระสัทธรรมโปรดมวลมนุษย์ จะเกิดเป็นบุญอันบริสุทธิ์ สำเร็จแก่องค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหมด้วย และอานิสงค์จากพระพุทธมหาพรหมธาดา จะสำเร็จแก่ทุกๆคน ที่มีจิตประกอบด้วยบุญกุศลที่ตนได้กระทำมาทุกประการตลอดไป.

พระพรหมธาดามหาเศรษฐี วัดระฆัง ปี2558 "พระมหาสุรศักดิ์"เสกเดี่ยว!!! ผู้ใดศรัทธาบูชา ชีวิตจะมีแต่ความราบรื่น บารมีธรรม สมหวังทุกๆเรื่อง!!!

พระพรหมธาดามหาเศรษฐี วัดระฆัง ปี2558 "พระมหาสุรศักดิ์"เสกเดี่ยว!!! ผู้ใดศรัทธาบูชา ชีวิตจะมีแต่ความราบรื่น บารมีธรรม สมหวังทุกๆเรื่อง!!!

คาถาบูชา พระพุทธมหาพรหมธาดา

พรหมมา จะ โลกา ทิปะติ สะหัมปะติ กัตอัญชะลี อะธิวะรัง อะยาจะถะ.

สันติธะ สัตตาป ปะระชัขะ ชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อนุกัมปิมัง ปะชัง.

จิรัง ติฏฐันตุ สัมมาสัมพุทธัสสะ สัทธัมโม สาธูติ, มะ อะ อุ, อุ อะ มะ, นะ โม พุท ธา ยะ, นะ มะ พะ ธะ.

ข้าพเจ้า ขออาราธนาพระบารมีขององค์ท่านท้าวสหัมบดีมหาพรหม ในมหาพรหมภูมิ จงพิทักษ์ดูแลปกปักษ์รักษา ข้าพเจ้า.....(ชื่อ-นามสกุล) บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบสุขตลอดไป การงานอันเป็นมงคลของข้าพเจ้าทุกประการ จงสำเร็จ จงบังเกิดสุข สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการด้วย เทอญ.

พระพรหมธาดามหาเศรษฐี วัดระฆัง ปี2558 "พระมหาสุรศักดิ์"เสกเดี่ยว!!! ผู้ใดศรัทธาบูชา ชีวิตจะมีแต่ความราบรื่น บารมีธรรม สมหวังทุกๆเรื่อง!!!

พระพรหมธาดามหาเศรษฐี วัดระฆัง ปี2558 "พระมหาสุรศักดิ์"เสกเดี่ยว!!! ผู้ใดศรัทธาบูชา ชีวิตจะมีแต่ความราบรื่น บารมีธรรม สมหวังทุกๆเรื่อง!!!

ที่มา ตาล ไทยธรณี