มีผลแล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงล่าสุด ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุราใหม่

มีผลแล้ว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงล่าสุด ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุราใหม่ กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

มีผลแล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงล่าสุด ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุราใหม่ มีผลบังคับใช้แล้วหลังจากที่ประกาศออกมาเรียบร้อย โดย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง กฎกระทรวงหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 

 


เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตที่มีการจัดเก็บจริงสำหรับการอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า (กำหนดใหม่ เดิมไม่มี) และการอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า รวมถึงกำหนดค่าธรรมเนียมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานผลิตสุรา (กำหนดใหม่ เดิมไม่มี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ ฉบับละ 360 บาท ส่วนใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นฉบับละ 1,500 บาท


2. ใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า  กรณีใบอนุญาตผลิตสุราแช่ แยกเป็น
- สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก(เพิ่มใหม่) ซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน โดยเครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้าและคนน้อยกว่า 7 คน ใบอนุญาตฉบับละ 1,800 บาท

- สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง(เพิ่มใหม่) ซึ่งใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่น้อยกว่า 50 แรงม้า หรือ ใช้คนงานตั้งแต่ 7 คน แต่น้อยกว่า 50 คน หรือกรณีที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน ซึ่งเครื่องจักรมีกำลังตั้งแต่ 5 แรงม้าแต่น้อยกว่า 50 แรงม้าและคนงานมีจำนวนตั้งแต่ 7 คนแต่น้อยกว่า 50 คน ค่าใบอนุญาตฉบับละ 3,600 บาท
- สุราแช่ชนิดเบียร์และสุราแช่ชนิดอื่นนอกหนือจาก 1)และ2)  ฉบับละ 60,000 บาท


ส่วนใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า กรณีผลิตสุรากลั่น
1. สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก (เกณฑ์พิจารณาขนาดโรงงานเดียวกับโรงงานขนาดเล็กสุราแช่)  ใบอนุญาตฉบับละ 7,500 บาท
2. สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง (เกณฑ์พิจารณาขนาดโรงงานเดียวกับโรงงานขนาดกลางสุราแช่) ใบอนุญาตฉบับละ 15,000 บาท  
2. สุรากลั่นทุกชนิดนอกเหนือจากที่กล่าวมาใน 1 และ 2 ใบอนุญาตฉบับละ 60,000 บาท


ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค.2566 โดยมีผลบังคับใช้วันถัดไปซึ่งก็คือวันที่ 31 ม.ค.2566 เป็นต้นไป

 

มีผลแล้ว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงล่าสุด ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุราใหม่

มีผลแล้ว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงล่าสุด ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุราใหม่

มีผลแล้ว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงล่าสุด ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุราใหม่
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline