ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์ 34 นาย

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และตำรวจราชองครักษ์ 34 นาย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ โดยความดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชองครักษ์ พุทธศักราช2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์จำนวน 34 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

 

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์ 34 นาย

 

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์ 34 นาย

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์ 34 นาย

>>Lazada มอบดีลสุดพิเศษ สนใจคลิก<<