ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ให้ม.เอกชนชื่อดัง ใช้ชื่อภาษาจีน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง การใช้ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอักษรต่างประเทศ

วันนี้ (18/03/2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง การใช้ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอักษรต่างประเทศด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตั้งอยู่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดยให้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นอักษรภาษาจีนว่า 北清迈大学 ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม