โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 นายพลทหาร-ผบ.ตร. รวม 5 นาย เป็นสมาชิกวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา 5 ตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง 4 ตำแหน่ง หลังเกษียณอายุราชการ และแทนที่ว่างอีก 1 ตำแหน่ง เหตุถึงแก่อนิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า 


ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เนื่องด้วยพลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 นายพลทหาร-ผบ.ตร. รวม 5 นาย เป็นสมาชิกวุฒิสภา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้


1. พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
  

2. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ

          
3. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

          
4. พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

          
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 นายพลทหาร-ผบ.ตร. รวม 5 นาย เป็นสมาชิกวุฒิสภา

นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562  เนื่องด้วยพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 4 นายพลทหาร-ผบ.ตร. รวม 5 นาย เป็นสมาชิกวุฒิสภา


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline