โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช" นั่งที่ปรึกษานายก

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ต.อ .ชยพล ฉัตรชัยเดช" ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช" นั่งที่ปรึกษานายก

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

จึงแต่งตั้ง "พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช" ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช" นั่งที่ปรึกษานายก

 

สำหรับประวัติ พล.ต.อ .ชยพล  เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๐๕  จบการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต(ตร.) นรต .(รุ่นที่ ๓๗) นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ ๑ หลักสูตรเสนาธิการทหารวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๔๕ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ ๓๐ 

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ชยพล  เคยดำรงตำแหน่ง  ผกก.สภ.หนองเสือปทุมธานี ปี ๔๖ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ปี ๒๕๕๐ รองผบตร.อก.ภ.๑ปี๕๑ รองผบก.ภ.จว.ปทุมธานีปี ๒๕๕๓ผบก.น.๖ ปี๕๗ และผบก.ส.๔ ปี ๕๙ โดยตำแหน่งสุดท้าย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งเจ้าตัวเคยลงสมัครชิงชัยตำแหน่งเลขาธิการกกต.ยุคที่ นายแสวง บุญมี  ก็ลงสมัครด้วย  ซึ่งในที่สุด นายแสวง บุญมี ได้รับเลือกเป็น เลขาธิการ กกต. 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline