ด่วน ปลด เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว เซ่นพิษ ให้ "พระอ๋อย" คาดหัวบวช

ด่วน ปลด เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว เซ่นพิษ ให้ "พระอ๋อย" คาดหัวบวช เป็นพระที่วัดอีกครั้ง จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนัก...

วันที่ 12 ม.ค. 2566 จากกรณีที่อดีตพระครูปลัดประสาทพร หรือพระอ๋อย อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรปราการ ได้สึกจากความเป็นพระ หลังถูกพบว่ามีสีกาแอบอยู่ใต้บันไดกุฏิ และได้ปรากฏข่าวว่ากลับมาบวชใหม่และจำวัดที่วัดขุมข้าว จ.นครนายก จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมกันอย่างกว้างขวางในสังคม

 

ด่วน ปลด เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว เซ่นพิษ ให้ \"พระอ๋อย\" คาดหัวบวช
 

ล่าสุด เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ได้มีคำสั่งปลดเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวแล้ว โดยออกคําสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง ถอดถอนพระสังฆาธิการออกจากตําแหน่งหน้าที่ ระบุว่า ด้วยพระครูปทุมปริยัตยานุกิจ เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ตําบลหนองแสง เขต ๒ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้รับนายประสาทพร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีกรณีซุกสีกาที่ตกเป็นข่าว เข้ามาอุปสมบทและมาพํานักอยู่ วัดขุมข้าว ทําให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา อันเป็นการประพฤติละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง

 

ด่วน ปลด เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว เซ่นพิษ ให้ \"พระอ๋อย\" คาดหัวบวช
 

อาศัยอํานาจตามข้อ ๕๕ (๔) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)จึงถอดถอน พระครูปทุมปริยัตยากิจ เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว ตําบลหนองแสง เขต ๒ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายกออก ออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

ด่วน ปลด เจ้าอาวาสวัดขุมข้าว เซ่นพิษ ให้ \"พระอ๋อย\" คาดหัวบวช

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline