โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายพลตำรวจ ระดับ "ผบช.-ผบก."

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นายพลตำรวจ" ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 54 ราย ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 54 นาย มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายพลตำรวจ ระดับ "ผบช.-ผบก."

สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 54 นาย ตำแหน่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย


1. พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำส านักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

 

2. พลตำรวจตรี นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการ และสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

3. พลตำรวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๘ ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

 

4. พลตำรวจตรี สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อน ด้านยุทธศาสตร์)

 

5. พลตำรวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1

6. พลตำรวจตรี โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

 

7. พลตำรวจตรี อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

8. พลตำรวจตรี กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา

 

9. พลตำรวจตรี คมสัน สุขมาก ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

 

10. พลตำรวจตรีธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าส่วน อำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายพลตำรวจ ระดับ "ผบช.-ผบก."

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายพลตำรวจ ระดับ "ผบช.-ผบก."

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายพลตำรวจ ระดับ "ผบช.-ผบก."

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 54 นายพลตำรวจ ระดับ "ผบช.-ผบก."

 

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline