อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ได้วงเงินเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตน"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" รอบใหม่ จะได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช็ค

ผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วรอเงินเข้า 1 เมษายน 2566 นี้ เช็คเลยรอบใหม่ได้เงินเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ

อัปเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ได้วงเงินเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง


โดยข้อเสนอประชารัฐสวัสดิการใหม่ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

3. วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่

- รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
- รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
- รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
- รถไฟ
- รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
- รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
- รถสองแถวรับจ้าง และ เรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 

อัปเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ได้วงเงินเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 

5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะชำระค่าบริการที่ผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิที่ใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาภูมิภาค โดยผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิไม่จำเป็นต้องสำรองเงินในการชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแต่อย่างใด

โดยผู้มีบัตรฯ ที่ประสงค์รับสิทธิในมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการดังกล่าวก่อนการเริ่มใช้สิทธิโดยกระทรวงการคลังจะประชาสัมพันธ์วันเปิดรับลงทะเบียนให้ทราบอีกครั้ง

 

อัปเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ได้วงเงินเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือ https://welfare.mof.go.th