เริ่มวันแรก บัตรคนจน ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่าน 5 หน่วยงาน

เริ่มวันนี้วันแรก 15 มี.ค. 2566 ผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่าน 5 หน่วยงาน เช็กรายละเอียด

เช็กสิทธิบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หลังจากที่ผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจนและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ-ค่าไฟใหม่ทุกราย จาก 5 หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เริ่มวันแรก บัตรคนจน ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่าน 5 หน่วยงาน

ช่องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยค่าค่าไฟฟ้า

1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกลงทะเบียนที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1130

2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกลงทะเบียนที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1129

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกลงทะเบียนที่นี่) เบอร์ติดต่อ 086-8481284


***ถ้าลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566


ช่องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยค่าน้ำประปา

1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกลงทะเบียนที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1125

2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกลงทะเบียนที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1662


***ถ้าลงทะเบียนกับการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคสำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566


อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและได้ยืนยันตัวตนสำเร็จ สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทุกคน แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

 

เริ่มวันแรก บัตรคนจน ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่าน 5 หน่วยงาน
 

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ


1.สวัสดิการค่าไฟฟ้า

 
ปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้า จากมาตรการของรัฐบาลโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเงื่อนไขว่า หากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ดังนั้น ภายใต้มาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน โดยจะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมด
 

2. สวัสดิการค่าน้ำประปา 

สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยในกรณีที่ผู้มีบัตรฯ ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยตนเอง แต่หากผู้มีบัตรฯ ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาด้วยตนเองทั้งหมด

 

เริ่มวันแรก บัตรคนจน ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่าน 5 หน่วยงาน

 

เริ่มวันแรก บัตรคนจน ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่าน 5 หน่วยงาน

 

เริ่มวันแรก บัตรคนจน ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่าน 5 หน่วยงาน

 

เริ่มวันแรก บัตรคนจน ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่าน 5 หน่วยงาน