ราชกิจจาฯประกาศ เรียกคืนเครื่องราชฯ ขรก. 1 ราย ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการชาย 1 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการชาย 1 ราย หลังโดนถอดจากตำแหน่งเนื่องจากทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระบุ 
 

ราชกิจจาฯประกาศ เรียกคืนเครื่องราชฯ ขรก. 1 ราย ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งนายภาณุพล อัครเดโชชัย ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทาน เนื่องจากเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 26  มกราคม 2564  โดยคำสั่งอันถึงที่สุดแล้ว

 

 

อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6  และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548  และ นายภาณุพล อัครเดโชชัย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯประกาศ เรียกคืนเครื่องราชฯ ขรก. 1 ราย ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา