ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งลงนามประยุทธ์ ให้ที่ปรึกษานายกฯ พ้นตำแหน่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยพ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 173/2566 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เรื่อง ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยพ้นจากตำแหน่ง

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 2/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 แต่งตั้ง หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจาก หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 จึงให้ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งลงนามประยุทธ์ ให้ที่ปรึกษานายกฯ พ้นตำแหน่ง