โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย
ข่าวสังคม

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย